דוח שנתי של פעילות הוועדה

דוח פעילות הוועדה לשנת 2016

היתרים

ישיבות

רישוי ומידע

תוכניות

תשריטים

דוח פעילות הוועדה לשנת 2015

רישוי

תצ"רים

תוכניות

ישיבות