אמנת שירות

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש", קמה מן הצורך לשפר ולייעל את הטיפול והשירות בכל הקשור לתכנון ובניה בתחומי המועצה, ולהגביר את מערך השירותים שנותנת המועצה לתושביה.
לפיכך חרטה הוועדה בבסיס קיומה את גישת איכות השירות ותקפיד הקפדה יתרה על שירות מקצועי, יעיל, אדיב ומהיר אשר שם את התושב ו/או היזם במרכז.

 

עקרונות מנחים:

 • הועדה תעשה כל מאמץ להעניק ללקוחותיה שירות רציף, מקצועי, אמין, מהיר ואדיב.
 • הועדה תעביר ללקוחותיה ולכלל הציבור מידע מקיף וברור לגבי מגוון פעולותיה ולגבי סוגי השירותים אותם היא מספקת.
 • הועדה תערוך ביוזמתה סקרי שביעות רצון לקוחות, על מנת לעמוד מקרוב על ציפיותיהם ולהשתפר בהבנת צרכיהם.
 • הועדה תעמיד למטרה את הגישור בין ציפיות הלקוחות לבין השירות שהועדה מספקת.

התחייבות הוועדה:

 • חוק התכנון והבניה ותקנותיו, יהוו נדבך יסודי, והועדה בהחלטותיה תנהג על פיהם.
 • הוועדה תפעל במקצועיות, באחריות ובשקיפות מלאה.
 • הוועדה תקדם מגמות חדשות ופיתוח לפי צרכי המועצה ותושביה, תוך שמירה על איכות החיים וסביבה הירוקה.
 • הוועדה תאפשר לכל פונה בפרט ולישובים בכלל לפעול ולהסדיר את הבניה הבלתי מוסדרת.
 • הוועדה תקדם עדכון תכניות מפורטות מעת לעת בהתאם לשינויים ולצרכי הקהילה.
 • הועדה תעודד ותפתח את מערך הכשרת עובדיה ותוודא בכל עת כי רמתם המקצועית תואמת את הצרכים.

התחייבות ללוחות זמנים של התוצרת:

הוועדה תשים לעצמה יעד לטפל, טיפול מלא וסופי בבקשות להיתר בניה, במהירות רבה.
הועדה מתחייבת לקבל תקן איכות למתן שירותים שנה מהקמתה. 

 • בדיקת בקשות להיתר והכנת מכתב דרישות והערות - עד 28 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה.
 • בדיקת תכניות מפורטות, בקשות לאיחוד וחלוקה ותרשצ"ים - עד 28 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה.
 • הפקת והחתמת היתרי בניה למבקש - עד 10 ימי עבודה ממועד השלמת התנאים.
 • הפקת והחתמת אישור להספקת אישורים (טופס 2, טופס 4) - עד 10 ימי עבודה ממועד השלמת המסמכים.
 • הפצת פרוטוקולים והחלטות הועדה (רשות רישוי, ועדת משנה לתכנון ובנייה) - עד 10 ימי עבודה ממועד אישור הפרוטוקול.