כרמי קטיף מגרש 700

תכנית בינוי - כרמי קטיף מגרש 700

נספח פרטים מנחים

תשריט בינוי

נספח הוראות